vlasta logo vlasta logo

Itálie - dějiny

English

Související odkazy jinam

Nejrozvinutější civilizací před Římskou říší na území dnešní Itálie byla civilizace Etrusků. O jejich původu se vede několik teorií - první se domnívá, že šlo o přistěhovalce z Ladia, starověké říše v západní Asii jenž 6.-7.stol. př.nl. byla podrobena Peršany. Druhý proud se domnívá, že jde o původní obyvatele Itálie i když s odlišnými zvyky od ostatních soudobých etnik. Třetí teorie o příchodu Etrusků z oblastí severně od Alp již byla zamítnuta.

Etruskové osídlili přímořský severozápad Itálie v 8.stol. př.n.l., svoji říši rozvinuli v 7. a 6. stol. př.n.l. kdy byli námořní velmocí ve Středozemním moři a založili kolonie na ostrovech Korsika, Elba, Sardínie, Baleárských ostrovech a pobřeží Španělska. Šlo o první národ budující města, zakládali obchod, právo a umění. Byli velice bojovní. Neměli centrální vládu, šlo o více nezávislých městských států. V 5.stol. př.n.l. z obranných důvodů před Řeky vytvořili alianci s Kartágem, jejich obchod a později i ostatní vliv ve Středomoří začal upadat.

Řím, jehož vlastní kultura byla Etrusky velice ovlivněna, se moci Etrusků obával. Ti toto město dokonce v letech 616 př.n.l. až 510 př.n.l. ovládali. Ve 4.stol. př.n.l., kdy Etruskové byli oslabeni invazí Gálů, si Římani postupně jednotlivá města podmanila. Ve 3.stol. př.n.l. jim Etruskové již pomáhali v boji proti svým dávným spojencům - Kartágu. V 1.stol. př.n.l. se stopy po samostatných Etruscích vytratily.

Pod vedením Říma následuje sjednocování italských kmenů a vznik Římské říše. Ta si postupně podmanila celou přímořskou oblast Středozemního moře až po oblast Yorku v dnešní Anglii. Roku 395 n.l. se Římská říše rozdělila na Říši západořímskou a Říši východořímskou.

Roku 476 byl poslední vládce Říše západořímské Romulus Augustulus sesazen germánksým vládcem jménem Odoacer. Ten však byl v roce 488 popraven svým přemožitelem Theodorikem, vůdcem Ostrogótů, jež se sám ujmul vlády nad Itálií. R. 535 Justinian I, panovník Říše východořímské, vysílá vojevůdce Belisarius, který vyhání Germány z Itálie.

Krátkou moc Byzantské říše ukončuje další germánský kmen Lombardů r.572 .

V 1300s prosperující italské městské státy jako Flórencie and Benátky přispívají ke vzniku Renesance.
1494 Francouzská armáda odráží útok několika armád městských států a se Svatou římskou říší soupeří o nadvládu v Itálii. 1559 Většina Itálie se dostává pod moc španělských Habsburgů. Počátkem 1700 se tato nadvláda přemísťuje do rakouské části rodiny.
1796 Napoleon Bonaparte dobývá většinu severního území a zakládá Italskou Republiku. 1814 Po porážce Napoleonem je Itálie rozdělena na státy Papal, Rakouským vévodství, Království Sardinia, a Království dvou Sicílií.
1859 Sardinia a Francie vyhání Rakušany ze severní Itálie mimo Benátky.
1861 Vzniká Italské království zahrnující celou Itálii mimo Řím, Benátky a San Marino. Králem se stává dosavadní král Sardinie Victor Emmanuel II.
1866 Benátky se začleňují do Itálie.
1870 Italská armáda okupuje Řím, ten se následujícího roku stává hlavním městem království.
1912 Itálie získává Libyi po válce s Ottomanskou říší.
1915 Přestože byla spojena s Germany a Rakosko-uherskem, Itálie vstupuje do 1.SV na straně "Dohody".
1940 Vstupuje do 2.SV jako spojenec Německa
1946 Stává se Republikou
1952 Stává se členemEvropského společenství uhlí a ocele jenž se později přetváří v EU
TOPlist
Autor | Site Map | ©1996-2024 & disclaimer | info@vlasta.org | Aktualizováno: Listopad 2002 | Doporučení Nahoru